Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website Zo-elle, met ondernemingsnummer BE0679.562.501 en maatschappelijk zetel te Brugge, Berenwegel 14. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepasssing telkens wanneer een bestelling via de webshop van zo-elle op www.zo-elle.be. De website van zo-elle werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Eenieder die een bestelling plaatst op de website, bevestigd door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn. Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moeten verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art.11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsplicht in. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden geplubiceerd als bij de ordebevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en ordebevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onvekort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het belgische recht. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact opgenomen worden met zaakvoerder, Robbertsen Jean-paul  ingeval van onduidelijkheiden.Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunt u navragen via info@zo-elle.be

2.Aanbod en bestelling
Een bestelling kan worden geplaatst via www.zo-elle.be, of via mail naar info@zo-elle.be,. bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het wetboek economisch recht, zoals ingevoegd door de wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI “marktpraktijken en consumentenbescherming” in het wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de defenities eigen aan boek VI,en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het wetboek van econnomisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen via info@zo-elle.be. De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art.9. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commercïele doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. indien iets in het aanbod of na de bestelling onvoeldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen per mail via info@zo-elle.be. Alle vragen worden zo snel mogelijk beantwoord.

3.Betaling
De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 0% BTW (vrijstelling van BTW). De klant staat zelf in voor de juistheid bij het ingeven van BTW nummer.Voor leveringen zijn de prijzen exclusief verzendingskosten. De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, overschrijving, Ideal, Paypal, Visa of Mastercard. Indien betaald wordt via overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 1 werkweek, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling door de verkoper moet hebben bereikt, zoniet vervalt de bestelling.

4.Bevestiging bestelling
Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigd de verkoper de bestelling via email.

5.Levering
Levering is mogelijk in België en Nederland. Andere landen kunnen op aanvraag, gelieve hiervoor contact op te nemen met de zaakvoerder op
info@zo-elle.be. De levering van het bestelde artikel gebeurt op het door de klant opgegeven adres. Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt verstuurd. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

6.Reserveren
Een product kan niet gereserveerd worden bij ons.

7.Retour
Conform de artikels VI 47-52 van het wetboek economisch recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden terug gestuurd of omgeruild voor een ander artikel in onze webshop. Het artikel dient terug gestuurd te worden in originele verpakking. De klant ontvangt ter compensatie van de verzendingskosten een tegoedbon. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd, onverwerkt is en zich in de originele verpakking bevindt. Bestelling van ons huismerk ‘zo-elle’ of goederen die gepersonaliseerd werden worden niet terug genomen. Deze artikelen worden op maat gemaakt zoals de klant dit zelf besteld heeft. Dit is dus een uniek artikel.

8.Garantie
Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de acht dagen na onvangst van de bestelling met aangetekend schrijven worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Zo-elle, Berenwegel 14, 8000 Brugge. De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties. De verkoper in niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

9.Handtekening en Bewijs
De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.
De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

10.Aansprakelijkheid voor gebruik website
De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper.De verkoper heeft m.b.t de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts en inspanningsverbintenis. De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. De vekoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

11.Bescherming van de privacy
De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant werden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwssbrief of bestelling. De klant heeft overeenkomstig met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen via e-mail info@zo-elle.be

12. Intellectuele eigendom
Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijke beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

13. Bevoegdheid en toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondisement Brugge,België en desgevallende het hof van beroep te Brugge bevoegd